ALFMED (Francja) – Koordynator projektu

ALFMED jest akredytowanym ośrodkiem szkolenia językowego założonym w 2005 roku, działającym na polu kształcenia i szkolenia zawodowego, dorosłych i młodzieży. ALFMED naucza w zakresie dziewięciu języków obcych. Zakres działalności ALFMED to:

 • zapewnienie ciągłego szkolenia językowego dla firm francuskich, jako certyfikowane centrum egzaminacyjne TCF-TOEIC –BRIGHT;
 • oferowanie szkoleń językowych i z kultury francuskiej w połączeniu z nauką w miejscu pracy;
 • zarządzanie i doradztwo w zakresie międzynarodowych i europejskich projektów dotyczących mobilności dla szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, ośrodków szkoleniowych szkolnictwa wyższego oraz MŚP.

ALFMED ma bardzo silną pozycję na lokalnym rynku MŚP, oferując ścieżki kształcenia dla firm francuskich, oraz w zakresie szkolenia zawodowego we współpracy ze szkołami i firmami – także na potrzeby rynku pracy.

ALFMED jest bardzo aktywny w zakresie doradztwa językowego i mierzeniu kompetencji w odniesieniu do instytucji PSZ i szkolnictwa wyższego, jak również klastrów firm (Pole Action Media, St Charles Export) i instytucji publicznych działających na rzecz osób bezrobotnych/integracji społecznej:

 • ALFMED oferuje szkolenia językowe: 600 osób/300 firm szkolonych rocznie; oferta nauczania w dziewięciu językach obcych.
 • Aktywny członek UPE66, Związku Zawodowego Przedsiębiorców, FCE Kobieta-przedsiębiorca, członek wspierający French Tech -Perpignan.
 • OD 14 lat partner w programach Erasmus+ w ramach, których zorganizowano 1400 staży.
 • Koordynator wyjazdów w ramach programu Erasmus+ dla konsorcjum szkół kształcenia i szkolenia zawodowego: 50 wyjazdów na rok.
 • Partner europejski; od 2009 r. ALFMED zaangażowany jest w europejskie projekty KA2, które pozwalają na poprawę jakości i uznawanie kompetencji nabytych dzięki mobilności, a także promowanie praktyk WBL wśród MŚP oraz szkół typu VET.

Wielojęzyczna, 15-osobowa kadra z pięcioma native speakerami zajmuje się działalnością ośrodka.

Strona internetowa: www.alfmed.com


ERIFO Job and Vocational Education and Training Centre (Włochy)

ERIFO to:

 • Doświadczona agencja zarządzania projektami specjalizująca się w projektach UE
 • Podmiot świadczący usługi kształcenia i szkolenia zawodowego, akredytowany w regionie Lacjum, w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego (uchwała nr B06642 z dnia 25/09/2012 r.)
 • Organizator szkoleń upoważniony przez włoskie Ministerstwo Edukacji do ciągłego rozwoju zawodowego (prot. AOODGPE 26/10/2010)
 • Organ udzielający poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz usług informacyjnych, akredytowany w regionie Lacjum (rezolucja nr G10589 z dnia 23 lipca 2014 r.)
 • Regionalna agencja pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, akredytowana w regionie Lacjum (uchwała nr G12701 z 09/09/2014 r.)
 • Promotor regionalny, akredytowany w regionie Lacjum (rezolucja nr G06418_2015 z dnia 26.05.2015 r.), dla partnerstw biznesowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy oraz staży.
 • Regionalna agencja ds. pomocy w zakładaniu przedsiębiorstw i samozatrudnieniu, akredytowana w regionie Lacjum (rezolucja nr G10350_2015 z dnia 1.9.2015 r.)

Strona internetowa: www.erifo.it


FYG CONSULTORES (Hiszpania)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest prywatnym przedsiębiorstwem oferującym szkolenia wysokiej jakości, pionier we współtworzeniu rozwiązań z firmami, a także szkoleniu w zakresie innowacyjnych koncepcji, tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności na potrzeb rynku pracy, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości, oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i twardych.

FyG ma doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy szkoleń i programów mentorskich dla firm, przedsiębiorców oraz start-upów. Firma FyG, założona w 2001r., obecna jest na rynku międzynarodowym, gdzie wspiera firmy w wyznaczaniu właściwych strategii, aby osiągać wzrost na rynkach zagranicznych. Firma jest również aktywna, jako dostawca usług edukacyjnych i szkoleniowych, wspierając i przyczyniając się do rozwoju osób dorosłych i grup mniej uprzywilejowanych.

W ostatnich latach FyG opracował i wdrożył szereg europejskich projektów współpracy międzynarodowej w ramach programów Erasmus+ i COSME, dotyczących tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zdolności do zatrudnienia, zarządzania, szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, internacjonalizacji, gamifikacji oraz innowacyjnych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Dziś FyG współpracuje z szeregiem instytucji, publicznych i prywatnych.

Strona internetowa: www.fygconsultores.com


FOYLE INTERNATIONAL (Wielka Brytania)

Foyle International, szkoła językowa założona w 1990 roku, ma swoją siedzibą w pięknym i historycznym mieście Derry w północno-zachodniej Irlandii. Foyle International jest najdłużej działającą szkołą językową w Irlandii Północnej i pierwszą, która otrzymała prestiżową odznakę akredytacyjną British Council. Jej pracownicy są dumni z tego, że zapewniają wysokiej jakości kursy i doskonałą, przyjazną atmosferę pracy.

Foyle International specjalizuje się w zapewnianiu wysokiej jakości innowacyjnego podejścia do nauczania języków obcych, programów na rzecz społeczności, organizowaniu szkoły letniej oraz prowadzeniu szkoleń zawodowych. Foyle International ma doświadczenie w goszczeniu tysięcy uczestników i studentów w ciągu ostatnich 20 lat oraz organizowania programów szkoleniowych.  Szkoła ta opracowała program nauczania języków obcych, z zakresu świadomości kulturowej i przygotowania do pracy.

Szkoła Foyle International jest zaangażowana w programy mobilności LDV od 1995 roku, jako organizacja wysyłająca i przyjmująca. W ostatnich latach byli w czołówce pod względem poprawy jakości i ilości mobilności poprzez udział w programach partnerskich Leonardo, oraz odegrali wiodącą rolę w badaniach, eksperymentach i we wdrażaniu praktyk ECVET w ramach mobilności w wielu różnych projektach. Szkoła na doświadczenie uczestnictwa w 4 projektach ECVET w różnych obszarach zawodowych.

Foyle International współpracuje bardzo ściśle z North West Regional College w realizacji programów i pracy nad projektami, oraz jest uznanym i akredytowanym dostawcą kształcenia i szkolenia zawodowego oferującym kursy z Pearsons (Edexcel) i OCNNI.  Szkoła ma dostęp do dodatkowego wsparcia i zasobów dotyczących kwalifikacji, wyników nauczania, oceny i kryteriów oceny – z różnych instytucji, z którymi są związani (British Council, Pearsons/Edexcel, OCNNI, English UK, University of Cambridge (CELTA), Trinity).

Szkoła przyjmuje od 600-700 beneficjentów z całej Europy rocznie w ramach projektów finansowanych i ma ogromną sieć współpracujących pracodawców w całej Irlandii Północnej, którzy goszczą ich beneficjentów. Szkoła stale angażuje pracodawców w programy uczenia się przez całe życie i obecnie stają się oni bardziej aktywni w podnoszeniu jakości prowadzonych programów staży i zrozumieniu znaczenia mobilności młodych ludzi w Europie oraz korzyści, jakie mobilność może przynieść lokalnej społeczności pod względem finansowym i kulturowym.

Foyle International rozszerzyło swoją działalność o branżę usług związanych z oprogramowaniem, z nowym programem do zarzadzania stażami „Internship Management Centre”. Ten nowy kierunek działalności ma na celu wzmocnienie istniejących struktur w ramach Foyle International oraz przyczynić się do tego, aby szkoła stała się uznanym partnerem w zakresie innowacji w sektorze edukacji językowej.

Strona internetowa: www.foyle.eu


FOXPOPULI (Szwecja)

Jest szwedzką organizacją pozarządową i fundacją specjalizującą się w finansowanych przez Unię Europejską projektach wspierających rozwój technologiczny, edukacyjny, społeczny i międzykulturowy, integrację społeczną, nieformalne szkolenia edukacyjne oraz wymianę kulturalną między młodzieżą i dorosłymi. Organizacja znajduje się na południu Szwecji, a ich celem jest koncentracja na innowacyjnych badaniach i rozwoju oraz przyczynianie się do technicznego i społecznego rozwoju ludzi i firm w UE i krajach sąsiadujących.

Od 2012 r. organizacja FOXPOPULI zaangażowana w wiele projektów finansowanych przez UE, zarówno, jako koordynator, jak i partner, obejmujących szeroki zakres obszarów tematycznych, takich jak przedsiębiorczość, nowe technologie, edukacyjne, kulturalne, społeczne i rozwojowe – w programach takich jak Erasmus plus KA2 i KA1, Erasmus Youth, Grundtvig, Leonardo da Vinci etcetera.

Obecnie firma pracuje nad szeregiem dużych projektów finansowanych przez UE w całej Europie.

Strona internetowa: www.foxpopuli.org


Unversity of Rome Unitelma Sapienza (Włochy)

Uniwersytet Rzymski Unitelma Sapienza został założony w 2004 roku i jest jednym z 11 autoryzowanych uniwersytetów prowadzących ścieżki kształcenia online uznanych przez włoskie Ministerstwo Edukacji, a w Zarządzie Uniwersytetu na stałe zasiada przedstawiciel Ministerstwa. Uniwersytet jest akredytowany przez Ministerstwo do wydawania kwalifikacji edukacyjnych. Unitelma Sapienza jest wyjątkowym przypadkiem, ponieważ jest to jedyny uniwersytet bezpośrednio związany z największą włoską i europejską publiczną uczelnią wyższą, Uniwersytetem Sapienza w Rzymie, dzięki swojemu oddziału on-line.

Uniwersytecki oddział Unitelma online jest wysoce ukierunkowany na badania i innowacje, ponieważ 2,5% jego dochodów przeznacza się na badania i rozwój oraz konferencje / warsztaty promujące bardzo często „gorące” tematy. Ponadto, co roku wprowadzane są ulepszenia w technologii, nauczaniu i usługach dla studentów w perspektywie ciągłego doskonalenia oferty szkoleniowej i jakości kształcenia.

Z pedagogicznego punktu widzenia, Unitelma Sapienza wspiera studentów w zidentyfikowaniu i docenieniu ich umiejętności poprzez oferowanie różnych kursów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w następujących dziedzinach: Ekonomia, Prawo, Informatyka i Socjologia; oferuje również studia magisterskie I i II stopnia, zarówno w języku włoskim, jak i angielskim (np. magister współpracy międzynarodowej, magister finansów i rozwoju – ICO).

Obecnie jest około 7.000 zapisanych na studia studentów (głównie pracujących), którzy mogą korzystać z możliwości studiowania w domu o każdej porze dnia. Jeśli chodzi o wykorzystywaną przez Unitelmę technologię on-line, uczelnia korzysta z platformy Moodle do prowadzenia wideo-rejestrowanych wykładów, w tym do pokazów slajdów i innych przydatnych materiałów edukacyjnych. Pojedyncze kursy są wspierane przez dedykowanych korepetytorów, którzy udzielają indywidualnych lekcji i organizują webinaria.

Uniwersytet Unitelma Sapienza uruchomił niedawno Szkołę Współpracy Finansowej i Rozwoju (SFIDE), założoną w celu analizy stosunków między gospodarką realną, a finansową, mającą za punkt odniesienia Włochy w kontekście UE i w kontekście międzynarodowym. Ponadto Szkoła ma na celu promowanie współpracy zewnętrznej z innymi krajowymi i międzynarodowymi uniwersytetami, przedsiębiorstwami prywatnymi, stowarzyszeniami itp. w celu rozwijania i promowania badań i zaawansowanej edukacji.

Strona internetowa: www.unitelmasapienza.it


FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF ENTREPRENEURIAL INITIATIVES (Malta)

Fundacja Promocji Inicjatyw Przedsiębiorczych (FPEI) jest prywatną fundacją nienastawioną na zysk, utworzoną przez Maltańskie Biuro Biznesu (MBB) i Uniwersytet Malty (UoM), której misją jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości. FPEI zachęca do wszelkich form przedsiębiorczości, od zaawansowanych technologicznie, szybko rozwijających się przedsięwzięć po przedsiębiorczość społeczną.

Fundacja ta dąży do współpracy z innymi partnerami lokalnymi i międzynarodowymi w celu ustanowienia nowych inicjatyw i zapewnienia narzędzi, które pomogą w promowaniu przedsiębiorczości na Malcie.

FPEI uważa, że umiejętności w zakresie przedsiębiorczości są niezbędne dla rozwoju gospodarki oraz wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Pomimo że, przedsiębiorczość nie ogranicza się do zakładania działalności gospodarczej, FPEI uważa, że jest to najbardziej oczywisty i kluczowy przykład przedsiębiorczości i że to właśnie działalność wymaga największej zachęty i wsparcia. Ponadto FPEI uważa, że dostęp do finansowania jest kluczową barierą dla przedsiębiorczości.

Z tych powodów FPEI koncentruje się przede wszystkim na zmniejszaniu barier związanych z dostępem do finansowania oraz na zapewnianiu wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie rozpoczynania działalności i rozszerzania jej skali.

Strona internetowa: www.fpei.mt


BIT CZ TRAINING (Republika Czeska)

Bit cz training, s.r.o. jest czeską spółką prywatną założoną w 2005 roku. Bit cz training posiada bogate doświadczenie w dziedzinie kształcenia młodzieży/dorosłych w zakresie działań na rzecz zatrudnienia. Organizacja ta ma duże doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych, jak również w opracowywaniu materiałów do nauki, metod nauczania i know-how z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Główne działania Bit cz training mają na celu:

 • opracowywanie „szytych na miarę” programów edukacyjnych w zakresie umiejętności zarządzania oraz tworzenie koncepcji o charakterze doradczym na potrzeby klientów rynkowych z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji użyteczności publicznej oraz organizacji non-profit, poprzez analizę potrzeb edukacyjnych;
 • przygotowywanie i realizację kursów i seminariów edukacyjnych;
 • opracowywanie i testowanie innowacji wspierających szybszy rozwój rynku pracy;
 • realizacje projektów w ramach inicjatyw unijnych – od wczesnych etapów opracowania koncepcji projektu, przygotowania wniosku projektowego, zarządzania projektem i finansami, po ewaluację.

Strona internetowa: www.bitcz.cz


DANMAR COMPUTERS (Polska)

Danmar Computers Sp.z o.o. jest prywatną firmą założoną w 2000r. działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie realizuje głównie projekty Erasmus+.

Poza rolą partnera technicznego, w wielu projektach firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl